Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů.
 2. Zhotovitel je povinen zaškolit veškeré své pracovníky, kteří budou práce dle této smlouvy provádět. Výkonní pracovníci musí být zhotovitelem řádně poučeni o náplni a rozsahu prováděné práce na jednotlivých pracovištích, o postupech úklidu podle hygienických norem a o podmínkách BOZP.
 3. Zhotovitel je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že jakékoliv věci objednatele nebudou odcizeny nebo zneužity. Zhotovitel ani jeho výkonní pracovníci nesmí prohlížet písemné doklady, které jsou uloženy v uklízených prostorách. Veškeré takové doklady požívají ochrany ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a jejich zneužití je trestné. Zhotovitel a jeho výkonní pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděli při poskytování služeb. Zhotovitel zajistí v pracovních smlouvách svých zaměstnanců podepsání závazku mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem povolání.
 4. Veškeré nálezy věcí při provádění úklidu je zhotovitel povinen předat objednateli.
 5. Režim odemykání uklízených prostor a předávání klíčů bude dohodnut samostatným Předávacím protokolem mezi zhotovitelem a objednatelem při zahájení činnosti zhotovitele. V případě ztráty klíče zhotovitel ponese skutečné náklady nutné na výrobu nových klíčů.
 6. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele při provádění úklidu na jednotlivých pracovištích a je plně odpovědný za škody, které mohou vzniknout z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to za škody na majetku i zdraví v plné výši. Zjistí-li při provádění úklidu závadu technického rázu nebo poškození majetku objednatele, oznámí neprodleně tuto skutečnost objednateli.
 7. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu na majetku objednatele nebo na majetku či na zdraví třetích osob, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a náklady vzniklé objednateli na odstranění škody uhradit nejpozději do 30 dní od uplatnění nároků objednatelem. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není dotčeno.
 8. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy provést nutná opatření proti vzniku požáru, havárie, poškození elektrických, datových a vodovodních rozvodů a zabezpečit plnění svých povinností tak, aby byly dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí.
 9. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr vody a elektrické energie k zajištění smluvních výkonů zhotovitele. Objednatel zajistí komplexní technickou funkčnost zejména elektrických a vodovodních rozvodů a sanitárních zařízení (WC, výlevky) v objektech, ve kterých zhotovitel smluvní výkony zajišťuje.
 10. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění zhotovitele, a to zejména kontrolu včasnosti a jakosti rozsahu zhotovitelem uskutečňovaného plnění.
 11. Objednatel je povinen převzít a zaplatit zhotovitelem skutečně provedené práce v případě, že tyto nemají žádné vady a že byly nahrazeny případné škody vzniklé při provádění prací.
 12. Objednatel je povinen úzce spolupracovat se zhotovitelem a vytvářet zhotoviteli podmínky pro provádění úklidu.
 13. Objednatel je povinen si před prováděním úklidu uložit finanční hotovost, cenné listiny a cenné předměty do uzamykatelné zásuvky nebo skříňky.
 14. V případě, že objednatel bude z jakéhokoli důvodu nucen zrušit, nebo přeložit termín pravidelného úklidu, musí tak učinit alespoň 24 hodin před začátkem úklidu. Pokud takto objednatel neučiní, bude mu účtována částka ve výši 50% dohodnuté ceny.